Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Dzielnicowy
Dzielnicowy Rejonu nr VI (pozamiejski); Steblów
Dzielnicowy sier?. Rydzanicz Bartosz


W przypadku konieczno?ci kontaktu z dzielnicowym w terminie innym ni? godziny dy?urów prosimy o poinformowanie:
- Kierownika Rewiru Dzielnicowych nr tel. 4079742 lub,
- Oficera dy?urnego KPP w Krapkowicach nr tel. 4079723, którzy umówi? mieszka?ców na spotkanie w okre?lonym czasie (równie? w miejscu zamieszkania).
W nag?ych przypadkach nale?y dzwoni? pod numer pogotowia interwencyjnego 997 lub 112.

Do zada? dzielnicowego nale?y w szczególno?ci (zg. z Zarz?dzeniem KGP w Warszawie):
1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu s?u?bowego pod wzgl?dem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarze? maj?cych wp?yw na stan porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego;
2) realizowanie zada? z zakresu profilaktyki spo?ecznej;
3) realizowanie zada? z zakresu ?cigania sprawców przest?pstw i wykrocze?;
4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowi?zuj?cego oraz przepisów prawa miejscowego.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KRAPKOWICACH