Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wybory So?tysa
Rok 2007
PLANY


1. Modernizacja i zagospodarowanie skwerku ko?o przystanku PKS;
2. Odnowienie i zagospodarowanie przy rzece Osob?oga, tj. "Bleich" - ??cznie z ?awkami i ma?ym placem zabaw dla dzieci;
3. Dalsza modernizacja boiska i ca?ego obiektu sportowego;
4. Wycinka drzew przy ulicy Prudnickiej;
5. Likwidacja s?upa og?oszeniowego na parkingu parafialnym;
6. Realizacja planu remontu ulic: Le?nej, Krótkiej i Polnej;
7. Remont ulic: Kopernika, Sienkiewicza i Mickiewicza;
8. Dbanie o nale?yty porz?dek i wygl?d naszej wioski;


Nast?pnie Komisja Wyborcza w pierwszej kolejno?ci przeprowadzi?a wybory So?tysa, a nast?pnie wybory cz?onków Rady So?eckiej. G?osowanie by?o tajne, bezpo?rednie, a wyboru dokonano spo?ród nieograniczonej liczby kandydatów.


SO?TYSEM ZOSTA? WYBRANY STANIS?AW GRABAS

G?osów wa?nych - 83
G?osów na "TAK" - 73
G?osów na "NIE" - 10
G?osów niewa?nych - 4W SK?AD RADY SO?ECKIEJ WYBRANO: KRYSTYN? ALTANER, STEFANA BAUCH, DAMIANA GÓRSKIEGO, LUDWIKA WAC?AW, HELEN? MICHALIK

G?osów wa?nych - 86
G?osów niewa?nych - 1

Altaner Krystyna - 60
Bauch Stefan - 60
Drzymota Diter - 31
Florek Hubert - 19
Górski Damian - 46
Ko?odziej Ilona - 21
Majba Ireneusz - 17
Michalik Helena - 38
Soluch Gabriela - 32
Szczepanek Edyta - 36
Wac?aw Ludwik - 43Wa?nym punktem Zebrania Wiejskiego by?y równie? sprawy bie??ce - wnioski i zapytania. Podczas dyskusji, w której udzia? wzi?li mieszka?cy Steblowa, poruszono nast?puj?ce tematy, sprawy bie??ce, zg?oszono nast?puj?ce wnioski oraz inicjatywy spo?eczne:

1. Zako?czenie budowy chodnika ze ?cie?k? rowerow? przy ulicy Prudnickiej;
2. Oznakowanie znakiem miejscowo?ci Steblów przy wje?dzie do Steblowa od strony Pietnej;
3. ?ci?cie 6 topoli na boisku przy ulicy Wiejskiej oraz drzew lipy przy ulicy Prudnickiej;
4. Odbudowa wjazdów do poszczególnych posesji zniszczonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej;
5. Budowa dróg utwardzonych, takich jak: ul. Sienkiewicza, Kopernika, Krótka, Le?na;
6. Oznakowanie przej?cia dla pieszych na ul. Prudnickiej (na wysoko?ci ul. Wyzwolenia, przej?cie rowerzystów na ?cie?k? rowerow?);
7. Ustawienie znaku "?lepa droga" przy wje?dzie na "Bleich";
8. Ustawienie progów zwalniaj?cych na ulicy Cmentarnej;
9. Monta? s?upa z opraw? o?wietlenia ulicznego na skrzy?owaniu ul. Sienkiewicza i Mickiewicza, uzupe?nienie o?wietlenia ulicznego ul. Ligonia;
10. Oznakowanie tona?u mostu na Osob?odze;
11. Ustawienie znaków ograniczenia wjazdu samochodów powy?ej 5 t na ulicy Cmentarnej oraz Ogrodowej;
12. Wnioskowanie do ZDW w Opolu o wykonanie o?wietlenia ulicznego ?cie?ki rowerowej przy ulicy Prudnickiej;


W Zebraniu Wiejskim uczestniczy?o 87 mieszka?ców wsi, a ponadto Z-ca Burmistrza Romuald Haraf. Frekwencja za? wynios?a 10,6% (87 / 820 osób).

Admin dnia kwietnia 16 2007
1 komentarz · 2649 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia stycznia 08 2017 18:50:25
Cephalexin Indications For Dogs Vanuatu Pharmacy Online Calcitriol Mail Order Pharmacy <a href=http://euhomme.com>cialis</a> Fedex Macrobid 100mg Get Website Isotretinoin Izotek Baltimore Forum Viagra 100 Mg Anticoncezionali Levitra <a href=http://exdrugs.com>viagra online</a> Comprar Cialis Online Ventolin Hfa Aer Glaxosmith buy accutane generic <a href=http://339-go.com>viagra</a> Propecia Absetzen Kinderwunsch Fedex Shipping Zentel Real Low Price Shop With Free Shipping Amoxil And Sandoz And Appearance Keflex Abscessed Tooth Brand Levitra 20 Mg Online India <a href=http://call4ph.com>viagra</a> Discount fedex isotretinoin with overnight delivery medication overseas Cialis 5mg Gunstig Kaufen Levitra Zubereitung Omnaris And Amoxicillin And Claritin D <a href=http://clanar.com>viagra</a> Amoxicillin Drug Facts For Lyme Priligy Kamagra
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.