Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Rozmowa z ks. Roosveltem...
Rok 2008Na prze?omie pa?dziernika i listopada w naszej parafii go?ci? niezwyk?y go??, pochodz?cy z Peru, kraju le??cym w odleg?o?ci ok. 10 000 kilometrów od Polski. By? nim ks. Roosvelt Flores, pochodz?cy z parafii Acobamba, diecezji Huancavelica w Andach Centralnych w Peru. Podczas pobytu w Polsce mia? on okazj? zwiedzi? wiele ciekawych historycznych i religijnych miejsc, a poprzez to pozna? histori?, kultur? oraz obyczaje naszego kraju.
Oczywi?cie wi?kszo?? czasu ks. Roosvelt sp?dzi? w Steblowie, uczestnicz?c we mszach ?w., spotykaj?c si? ze steblowskimi dzie?mi i m?odzie??, a tak?e z przemi?ymi parafianami i nie tylko... Dzi?ki temu móg? z pewno?ci? dowiedzie? si? jak "funkcjonuje" prawdziwa, tradycyjna polska wie?... ;-)

Poni?ej zamie?ci?em wywiad, który zosta? przeprowadzony z ks. Roosveltem w ostatni dzie? jego pobytu w Polsce. Jakie wyniós? do?wiadczenie z pobytu u Nas, co mu si? podoba?o i co twierdzi o Steblowie oraz jego mieszka?cach - zamieszczam poni?ej...


Wywiad z ksi?dzem Roosveltem Flores

1. Co ksi?dza Roosvelta zaskoczy?o/zdziwi?o najbardziej wkrótce po przybyciu do naszego kraju?
Pierwsza niespodzianka pojawi?a si? ju? na lotnisku, gdzie ze wzgl?du na mój kolor skóry i paszport peruwia?ski zatrzymano mnie do kontroli. Kolejne zaskoczenie zwi?zane by?o z tym, i? nie mog?em odebra? swojej walizki, która przylecia?a dopiero w pi?tek (ks. Roosvelt przyby? we wtorek).
Najwi?ksze zdziwienie na mojej twarzy wywo?a? jednak widok pracuj?cych bia?ych ludzi. U nas bia?y cz?owiek kojarzy si? zazwyczaj z turyst?, in?ynierem. W Polsce mog?em zobaczy?, i? oni równie? pracuj? – sprz?taj?, ?ataj? dziury, wywo?? ?mieci…


2. Co ksi?dzu Roosveltowi najbardziej podoba?o si? w Steblowie?
Hmm... Z pewno?ci? widok pi?knego zachodu s?o?ca, porz?dek w konstrukcji domów, zadbane posesje.
Wasza miejscowo?? jest bardzo spokojna, a szczególnie zaskoczy?o mnie ciep?o steblowskich rodzin, które to mia?em okazj? odwiedzi?.


3. Czy ks. Roosvelt chcia?by pozosta? d?u?ej w Steblowie?
To pytanie jest bardzo trudne. Z jednej strony ch?tnie zosta?bym, gdy? pozna?em tutaj wielu ludzi, którzy ofiarowali mi wiele ciep?a, byli bardzo hojni, mili. Dlatego te? ?al mi z tego powodu wyje?d?a?.
Z drugiej strony - wracam do ojczystego kraju, do ludzi, z którymi pracuj?, którzy mnie potrzebuj? i których bardzo kocham.


4, Podczas pobytu w Steblowie mia? ksi?dz okazj? uczestniczy? w jednym z katolickich ?wi?t – Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Jak jest ono obchodzone w Peru? Czy istniej? ró?nice?
U Was to ?wi?to jest rzeczywi?cie obchodzone "po chrze?cija?sku", bardzo spokojnie, w zadumie, refleksji. W moim kraju ludzie równie? pami?taj? o zmar?ych, przystrajaj? groby, lecz ?wi?to to jest prze?ywane w sposób poga?ski, np. na cmentarzu, przy grobie bliskiej osoby, pije si? alkohol, spo?ywa pokarmy, rozmawia g?o?no, mo?na zamówi? orkiestr?, która zmar?emu zagra jego ulubiony kawa?ek.


5. Czy podczas pobytu w Polsce uda?o si? ksi?dzu Roosveltowi zrealizowa? jaki? cel, zdoby? co? czy za?atwi? pewne sprawy?
Przede wszystkim uda?o mi si? zrealizowa? jedno z moich najwi?kszych marze?, jakim by?o zobaczenie Waszego kraju. S?ysza?em wiele o Polsce, o ko?cio?ach, ró?ne nazwy miejscowo?ci, lecz s?owa te by?y "puste". Bardzo chcia?em odwiedzi? Polsk? i dopiero przybycie pozwoli?o mi przekona? si? jak to wszystko wygl?da, jak tutaj jest naprawd?.

Jestem zadowolony równie? z tego, ?e uda?o si? otrzyma? donacj? (tj. ofiar?) na jad?odajni?, która znajduje si? w mojej parafii oraz na moj? prac?, pos?ug? w Peru.
Przebywaj?c u Was, do?wiadczy?em tak?e szeroko poj?tego pi?kna, jakim by?a dobro? oraz ?yczliwo?? ludzi. Mimo znacznych ogranicze? zwi?zanych z brakiem znajomo?ci Waszego j?zyka, drobne gesty, sposób traktowania, u?miech spowodowa?y, i? w Steblowie czu?em si? po prostu bardzo dobrze.


6. Przebywaj?c w Polsce mia? ks. Roosvelt mo?liwo?? kontaktu z ró?nymi lud?mi, reprezentuj?cymi ró?ne pogl?dy. Czy podczas takich kontaktów co? szczególnie ks. zdziwi?o czy nawet niezapokoi?o?
Tak oczywi?cie. Zauwa?y?em, ?e w Waszym kraju wi?kszo?? ludzi jest niedo?ywiona (?miech). W Peru czarne w?osy posiadaj? jedynie osoby spo?ywaj?ce regularnie posi?ki, witaminy. Ludzie, którzy maj? w?osy o innym kolorze: br?zowe czy ciemny blond, które to u Was najcz??ciej wyst?puj?, s? zatem oznak? niedo?ywienia...


7. Czy chcia?by ksi?dz co? przekaza? Steblowianom?
Przede wszystkim chcia?bym podzi?kowa? za hojno??, modlitw?. Zauwa?y?em, ?e macie swoje problemy, a mimo tego byli?cie bardzo ?yczliwi i ofiarni. Za to wszystko bardzo dzi?kuj?. Licz? równie? na to, ?e Wy b?dziecie o mnie pami?ta? w modlitwie i poprzez ni? b?dziecie mnie wspiera? w mojej duszpasterskiej pos?udze.
Je?eli z powodu mojej obecno?ci nast?pi?y jakie? problemy, nieudogodnienia w funkcjonowaniu parafii, to za to bardzo przepraszam.
?ycz? Wam równie? tego, aby wiar?, któr? obecnie posiadacie, dalej piel?gnowa? i umacnia? oraz aby uda?o Wam si? j? przekaza? i "wpoi?" m?odemu pokoleniu, co jest z pewno?ci? bardzo wa?ne.
Na koniec chcia?bym jeszcze raz Wam za wszystko bardzo podzi?kowa? i jednocze?nie zapewni?, ?e mo?ecie liczy? równie? na modlitw? w Waszej intencji z mojej strony i moich parafian. Niech Was Bóg B?ogos?awi!!!


GALERIA - zdj?cia wykonane podczas pobytu ks. Roosvelta w Polsce


Admin dnia stycznia 22 2008
1 komentarz · 1843 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia stycznia 25 2017 07:14:37
Buy Cialis Uk Propecia Espana Bueno cialis Clomiphene 60 Pills 25 Mg No Script Usa Antidotes To Cephalexin Propecia Hsa Viagra why cant i import kamagra to canada Viagra Ordonnance Belgique Le Viagra Et Autres Cheap Viagra Online Fluoxetine Without Prescriptions Fausse Ordonnance Cialis Best Place To Buy Tretinoin 0.05 Priligy And Viagra Zenegra Online viagra prescription Fluoxetine No Doctor Secure Levitra Manufacturer Cyntra Viagara Radio Commercials Amoxicillin Causing Sickness cialis Does Cephalexin Bladder Infection Avanafil 200 Mg Cephalexin While Breastfeeding
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?